Privātuma politika (LV)

SIA Barona tējas un kafijas, privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā SIA Barona tējas un kafijas ievāc un apstrādā savas mājaslapas www.Baronsteacoffee.lv apmeklētāju personīgos datus.

 1. KAS MĒS ESAM:

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda SIA Barona tējas un kafijas, reģistrēta Latvijas Republikā ar Nr.: 40003654759, PVN reģ. Nr.: LV40003654759, juridiskā adrese: Rīga, Cepļa iela 22B, LV-1004, saukts par datu kontrolieri. Datu kontrolieris aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātuma un personas datu aizsardzību. Datu kontrolieris apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumu – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

 1. KĀDUS DATUS MĒS VARAM IEVĀKT

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums: informāciju par Jums (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese); informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu); Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu; informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai; jebkuru citu informāciju, kuru Jūs mums vēlaties nosūtīt.

 1. KĀ MĒS VARAM IZMANTOT IEVĀKTOS DATUS

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekiem Maksekeskus AS.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai: nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu; nosūtīt Jums jaunumus un citus mārketinga informāciju, kuriem Jūs esat pieteicies; atbildēt uz Jūsu informācijas pieprasījumiem; novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus; nodrošinātu Jūsu datu drošību; nosūtīt trešajām personām, sadarbības partneriem datu apstrādei – mājaslapas apmeklētības statistikai Google (ASV).

 1. SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (patstāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauju mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus. Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošību un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi. Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātās, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personas identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analystics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

 1. JŪSU DATU IZPAUŠANA

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

 1. JŪSU DATU LABOŠANA UN ATJAUNINĀŠANA

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@baronteacoffee.lv.

 1. JŪSU DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršanas vai kļūdas.

 1. SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām.

 1. IZMAIŅAS

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.

Privacy Policy (ENG)

SIA Barona tējas un kafijas privacy policy regulates the collection, storage and use of personal data collected on its website. By accessing this website, you confirm that you have read and understand this privacy policy. This privacy policy describes the way SIA Barona tējas un kafijas collects and processes the personal data of its website www.Baronsteacoffee.lv visitors.

 1. WHO WE ARE:

This website is owned and operated by SIA Barona tējas un kafijas, registered in the Republic of Latvia with No .: 40003654759, VAT reg. No .: LV40003654759, legal address: Rīga, Cepļa street 22B, LV-1004, called data controller. The Data Controller protects and takes care of the privacy and personal data of website visitors. The Data Controller undertakes to respect your right to the legal processing and protection of personal data, as well as to comply with the applicable personal data protection law - the Personal Data Protection Law, the General Data Protection Act (GDPR) and others, if applicable.

 1. WHAT DATA CAN WE COLLECT

We may collect and store the following data about you: information about you (name, surname, e-mail, telephone number, address); information about your computer (IP address, device model, screen size, Internet browser); Your geographical location; the information you provide to subscribe to the newsletter; any other information you wish to send us.

 1. HOW WE CAN USE THE DATA COLLECTED

Payment processing is provided by the payment platforms  makecommerce.lv, therefore our company transfers the personal data necessary for the execution of payments to the platform owner Maksekeskus AS.

We may use your personal data to: provide the most appropriate website viewing and technical solution for your device, screen size and browser; send you newsletters and other marketing information you have subscribed to; respond to your requests for information; prevent or detect fraud or other crime; ensure the security of your data; send to third parties, cooperation partners for data processing - website traffic statistics Google (USA).

 1. COOKIE POLICY

We use short-term (session) and long-term (permanent) cookies. Session cookies allow us to track your activities within a single visit session, but they are not stored on your device after the visit. Persistent cookies are stored on your device between sessions. We use them to authenticate you and remember your settings. We also use third-party cookies to ensure the security and convenient operation of the website, as well as for the production of internal statistics, namely, to learn more about the visitor's activities on the website and to analyze the visitor's experience of using the website. These cookies are mandatory for the operation of the website, but are also used for optional ones, the use of which you may not agree to. In this case, the code that triggers the optional cookies will not be loaded on the website. As optional cookies, we use Google Analytics, which sends data about a user's activity to Google's servers. Google's privacy policy does not allow the submission of personally identifiable information, so we encourage you to accept the use of these optional cookies. For more information on Google Analytics cookies, please see here.

 1. DISCLOSURE OF YOUR DATA

Your information will not be disclosed to third parties unless we have received your explicit consent or disclosure is required by law.

 1. CORRECTION AND UPDATING OF YOUR DATA

If you wish to review, correct, update or otherwise change the information provided to us or wish to be prevented from managing it, please contact us by email: info@baronteacoffee.lv.

 1. SECURITY OF YOUR DATA

We strive to protect your personal information, so this website is protected by appropriate means designed to protect information we cannot control from loss, misuse or alteration. While we take security measures to protect confidential information and ensure adequate security, we do not warrant that information transmitted over the Internet is secure or that such transmissions will not be subject to delays, interference, interception, or errors.

 1. LINKS TO OTHER WEBSITES

Please note that our privacy policy does not apply to other websites that you may access through our website.

 1. CHANGES

This privacy policy is subject to change without notice. The latest version of the privacy policy is published on this website.

 

Izsmalcinātas Tējas un Kafijas katrai gaumei

Paver jaunu garšas pasauli